Chính sách về Thuế - Phí – Lệ phí có hiệu lực từ tháng 01/2022

  17-04-2022

1. Giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn Covid-19 2. Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế 3. Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc sẽ bị xử phạt. 4. Sửa quy định về lệ phí đăng ký hộ tịch

GIẢM THUẾ NĂM 2022

  11-01-2022

Quốc hội quyết định Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022

THÔNG TƯ SỐ 45/2021/TT-BTC

  11-09-2021

Ngày 18/06/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, các điểm đáng chú ý được đề cập tại Thông tư số 45/2021/TT-BTC bao gồm: 1....

Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021

  11-09-2021

Ngày 07/07/2021 vừa qua Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID

  13-08-2021

QUYẾT ĐỊNH 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà nội ngày 21/07/2021 về việc : Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 2019 trên địa bàn Thành Phố Hà nội

Hỗ trợ trực tuyến