THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI LAO ĐỘNG THỜI VỤ

  27-06-2020
Từ trước đến nay chúng ta mới nói đến thuế TNCN đối với người lao động fulltime, thế con đối với lao độngt hời vụ thì sao ?
 
 
Trường hợp 1: Lao động thời vụ thuộc diện phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập bao gồm các đối tượng sau:
- Lao động không ký hợp đồng lao động.
- Lao động ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000đ/lần trở lên. Bao gồm cả hợp đồng thử việc dưới 03 tháng tách riêng với hợp đồng chính thức (kể cả trường hợp sau thử việc người lao động không ký hợp đồng chính thức nha các bạn).
---> Cách tính thuế thu nhập cá nhân với người lao động thời vụ
Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x 10%
Trong trường hợp này: Thu nhập tính thuế không được trừ đi các thu nhập thuộc diện không chịu thuế như tiền ăn giữa ca; tiền tăng ca, tiền xăng xe điện thoại (Ở trường hợp này ta hiểu là nhận được bao nhiêu thì tính thuế tất cả trên tổng thu nhập nhân với thuế suất toàn phần 10%)
----> Cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức chi trả thu nhập cho mình cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.
Trường hợp 2: Người lao động thời vụ không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Người lao động thời vụ có thể không bị khấu trừ là những đối tượng có thu nhập nếu ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân ấy sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.-----> Lúc này người lao động có thể làm cam kết thu nhập thấp theo mẫu 02/CK-TNCN (được ban thành theo TT 92/2015) gửi cho doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập để tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập lập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. --------> Khi kết thúc năm tính thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm với bản cam kết của cá nhân mình. Trong trường hợp phát hiện gian lận sẽ ị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.
---> Trường hợp trong năm người lao động phát sinh nhiều nguồn thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên tại nhiều tổ chức trả thu nhập nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó lập bản cam kết tại từng đơn vị chi trả thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN. Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đối với từng lần chi trả trên 2 triệu đồng.
-----> Trong năm người lao động thời vụ có nhiều lần thu nhập 2.000.000 đồng/lần trở lên tại cùng một tổ chức trả thu nhập, ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó lập một bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN. Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đối với từng lần trả trên 2 triệu đồng.
-----> Trường hợp các cá nhân ký hợp đồng với DN dưới 3 tháng. Trước khi vào DN những cá nhân này đã đi làm ở nơi khác và phát sinh thu nhập tại những nơi này, đã có mã số thuế cá nhân thì cá cá nhân này không thuộc diện làm cam kết. Mà DN thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.
- Căn cứ pháp lý: TT 111/2013/TT- BTC, TT 92/2015/TT-BTC
--------------------------------------------------------------------------
HAVIET PROTAX xin chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến